Zehava Masser - Painter | זהבה מסר - ציירת

בציורי, קבוצות של אנשים, לעיתים משוכפלים, המצורפים למצע אחד. אפשר לראות את היחיד המצטרף לקבוצה, או עומד מנותק מהקבוצה.
יש והדמות מטופלת בטיפול מצומצם, ויש שהן מטופלות טיפול יתר: צבעוני עד קישוטי. הטיפול הצבעוני מוסיף נדבך אופטימי למצב, תקווה ושמחה.
בסדרות קודמות, עסקתי רבות בצמחים. הצמח היחיד נמצא בתוך רקע, כחלל אין קץ המעובד מאד. הצמח המשתנה מגרעין לפרח הוא מטאפורה לאדם ותמורותיו בחלוף השנים. ליצירת דימוי הצמח השתמשתי בחוט ברזל חלוד, נייר אורז ונייר משי. חומרים אלו ממשיכים "לעבוד" גם לאחר שהודבקו על הבד, הם ממשיכים להשתנות עם הזמן. כאותו אדם חי שהזמן נוגע בו ומשנה אותו.
החוט העובר בכל עבודותי הוא המעבר בין היפה למכוער, בין החי והדועך.

אחת התחנות שהעשירו את חיי האמנותיים זו השהות ב"סיטה" בפריז. המפגש שם ביני, כנציגת ישראל, לבין 300 אמנים מכל העולם תרם רבות לריגוש ולהתפתחות האמנותית שלי.