Shipping policy

משלוח ואספקה
1. ההוא והיצירה צריכה הובלה או משלוח, ההובלה או המשלוח יעשו ויוזמנו על חשבון המזמין.
2. מוצר, שהוזמן על ידי משתף משתתף, יימסר ידנית או יישלח לו תמורת תשלום, כמפורט באתר, באחד משני אופנים, לפי בחירתו: בדואר שליחים, ושינויים והשירות פועל בכתובת שמסר, או בדואר רשום. על המשת לשתף פעולה לציין, במקום שיועד כך באתר, את אופן אספקת המוצר, כאמור.
3. במקום המיועד לזה באתר יופיע פירוט האיזורים בהם פועלים שירותי השליחות וזמני אספקה ​​משוערים, כמו שנמסרו לגלריית יוצרים. אולם גלריית יוצרים לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא מעבר לשליטתה במשלוח מוצר או בהגעתו למשתף.
4. גלריית יוצרים אינה מתחייבת להכין את המוצר למשתף פעולה אשר מסר למערכת פרטים
שגויים. משתתף משתתף אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגדי חינם לא סופק מוצר, יחוויב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.
5. גלריית יוצרים לא תשא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע
השליחות.