Shipping policy

משלוח ואספקה
1. במידה והיצירה צריכה הובלה או משלוח, ההובלה או המשלוח יעשו ויוזמנו על חשבון המזמין.
2. מוצר, שהוזמן על ידי משתתף, יימסר ידנית או יישלח לו תמורת תשלום, כמפורט באתר, באחד משני אופנים, לפי בחירתו: בדואר שליחים, במידה והשירות פועל בכתובת שמסר, או בדואר רשום. על המשתתף לציין, במקום שיועד לכך באתר, את אופן אספקת המוצר, כאמור.
3. במקום המיועד לכך באתר יופיע פירוט האיזורים בהם פועלים שירותי השליחות וזמני אספקה משוערים, כפי שנמסרו לגלריית יוצרים. אולם גלריית יוצרים לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא מעבר לשליטתה במשלוח המוצר או בהגעתו למשתתף.
4. גלריית יוצרים אינה מתחייבת לספק את המוצר למשתתף אשר מסר למערכת פרטים
שגויים. משתתף אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר, יחוייב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.
5. גלריית יוצרים לא תשא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע
השליחות.